След Освобождението (1878 г.) грижите за образованието и културния живот са част от строителството на новата българска държавност. Народното образование се поставя върху началата, които движат европейската просвета, задължително начално образование, широк достъп на народа до него, откриване на училища за усвояване на определена професия. Съобразявайки се с тях, в страната са открити стотици нови училища. Това става възможно и благодарение на родолюбиви българи, дарили средства за тази цел.

Във връзка с тази политика и в Шуменска община са построени и открити много нови училища, едно от които е и Начално училище „Петър Димов”, чийто наследник по-късно става Трето основно училище “Димитър Благоев”. То е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието. 55-тата му годишнина е красноречив факт за мястото му в обществения и просветния живот на града ни.

Корените на училището се крият още в далечната 1902 г., откогато датират първите данни за него. Сградата на началното училище е построена със средствата на шуменския гражданин Петър Димов и с допълнително отпуснати от Общината средства за довършване.

Петър Димов е роден в с. Риш, Преславска околия на 10.ІХ.1844 г.; в Шумен живее от 1855 г. Умира на 02.VІІІ.1888 г., като преди смъртта си подарява на Шуменското общинско управление сумата от 12 000 лева за строеж на училище. Построеното учебно заведение е наречено на негово име. Сградата има 4 стаи и стая за учителите, стая за нагледни средства. Училището е оградено с бодлива тел на площ от 2,5 декара. Поради големия брой на учениците, ръководството издейства наемане на две частни къщи с по две стаи за класни помещения. Сведения за това намираме в протокол № 2 от 3.ІV.1902 г. и протокол № 2 от 1.ІХ.1903 г.

Първи учители: Харалампи Пушков – главен учител, Иванка Ненова, Василка Василева, Мария Симеонова и др.

Началното училище на Петър Димов просъществува 50-тина години. През 1958 г. със заповед на Министерството на народната просвета началният и средният курс на ЕСПУ „Лиляна Димитрова” се обособяват като отделно ІІІ ОУ, което се помещава в западното крило на Единното средно политехническо училище. Първи директор е Никола Тодоров, а за заместник-директор е назначена Милка Ангелова. Тодоров е роден на 4.05.1927 г. в с. Избул, Шуменско. През 1960 г. на мястото на Милка Ангелова е назначена Искра Петрунова. На свикания първи учителски съвет се взема решението училището да носи името на Димитър Благоев.

Новата сграда е открита на 27.Х.1962 г. Училището започва своята дейност с 21 паралелки и 861 ученици, от които 306 в начален курс и 481 – в среден курс. 74 деца са били включени в Подготвителна група. В учебното заведение винаги са се обучавали деца от различни етноси, като постепенно и трайно се изгражда атмосфера на етническа толерантност.

От учебната 1962/1963 година Трето основно училище „Димитър Благоев” става осмокласно; през 1975 г. в него са обособени 20 паралелки със 744 ученици и 2 подготвителни групи.

Изградена е работилница за момчетата и отделна такава за момичетата. Обособяват се кабинети по химия, физика, по основи на селското стопанство, руски език, биология, които се използват и като класни стаи.

През 1976 г. в учебното заведение вече има 33 паралелки с включени в тях 1006 ученици: 15 са паралелките в начална степен, 18 – в средна. Липсата на достатъчно стаи води до използването на старата сграда на Началното училище на Петър Димов, както и на апартамента на ул. „Петър Берон” № 4.

Директори на училище през периода са Колчо Димов Димитров (1973 - 1976 г.) и Петър Пешев (1976 - 1981 г.)

На този етап в структурата на училището няма промени. Но от 1976 до 1981 година директор е Петър Петев, а заместник-директор продължава да е Искра Петрунова. От 1979 г. за заместник-директор на нейно място е назначена Янка Савова, а от 1981 г. директор става Атанаска Цанкова.

От 1984 година до 1991 г. броят на учениците в училището варира от 980 до 1200, разпределени в 35 до 41 паралелки. Директор продължава да е Атанаска Цанкова. Материалната база се оказва недостатъчна. Обучението се извършва на две смени. Поради липса на достатъчно средства не се предприема ново строителство, а се извършват единствено текущи ремонти. Към учебното заведение се обособяват структури за културно-масова дейност. Учредяват се хор от учителския състав за народни и стари градски песни; група за фанфарна музика; кръжоци за битови кукли, по фотография, макраме, ръчно плетиво, графика, защита на природата, ракетомоделизъм. Спортната дейност се развива в направленията лека атлетика, волейбол, хандбал, туризъм и др.

Директори на Трето основно училище през годините са: Атанас Ангелов Атанасов (1992 - 1995 г.), Бойка Гелева (временно изпълняващ длъжността).

От 1996 година до момента учебното заведение се ръководи от Илка Неделчева Карева.

Сред бившите възпитаници на Трето основно училище се открояват имената на: Илия Раев – директор на ДКТ „Васил Друмев”, гр. Шумен; певицата Маргарита Хранова, архитектът Георги Луладжиев, построил някои от най-емблематичните сгради в Шумен; проф. Мария Симеонова – член на БАН; пианистката проф. Румяна Игнатова; Петър Парушев – дипломат, Иван Капралов – юрист, политик, омбудсман на гр. Шумен и др.

В течение на годините училището създава множество връзки с училищата от други градове на страната и в чужбина - ОУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна, ОУ "Св. Кирил Охридски", гр. Охрид в Македония, ОУ "Г. С. Раковски", гр. Варна, Първа основна школа в с. Пъркани, Молдова.

Трето основно училище работи по много проекти:

 1. Национална програма „С грижа за всеки ученик“: модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ и модул „Осигуряване на допълнително обучение на ученици от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им в общообразователната подготовка“
 2. Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“
 3. Национална програма „ИКТ в училище“
 4. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“
 5. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“
 6. Проект „Студентски практики“
 7. Програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици в училище: Всеки ученик може да бъде отличник“
 8. Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ“
 9. Схема „Училищен плод“ съвместно с ДФ „Земеделие“
 10. Проект „Енергийна ефективност“ към Японското правителство
 11. Проекти съвместно с фондация „Отворено общество“: „Стъпка по стъпка“, „Аз ще успея“, „Да успеем заедно“
 12. Съвместни проекти с фондация „Алтернатива“: „Равен достъп до качествено образование“, „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“

Разнообразни са постиженията на възпитаниците му. През последните две години ученици завоюват призови места на областни и национални състезания по информационни технологии, природни науки, чужди езици и математика. Носители на национални награди са ДТА „Шуменче“, ДСО „Тамбури“, ДВГ „Весели усмивки“.

Трето основно училище „Димитър Благоев“ работи съвместно и много плодотворно с НЧ „Добри Войников“, НЧ „Напредък“, НЧ „Стилиян чилингиров“, Общински детски комплекс, Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов“.

Учители от учебното заведение са носители на престижните награди в областта на образованието „Неофит Рилски“, на Наградата на Шумен и др.

Успехите в учебната и извънучебната дейност, както и проектите, свързани с просперитета на образователно – възпитателния процес, превръщат училището в притегателен център за обучение и възпитание на децата от Шумен.