Годишен учебен план за дейността на училището за учебната 2022-2023.pdfИндивидуален учебен план - Йоана Димитрова.pdfИндивидуален учебен план - Мартин Романов.pdfИндивидуален учебен план - Николас Ивелинов.pdfПравилник за дейността на училището за учебната 2022-2023.pdfПравилник за вътрешния трудов ред на училището за учебната 2022-2023.pdfПлан за превенция и интервенция на тормоза и насилието за учебната 2022-2023.pdfПравилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в училището за учебната 2022-2023.pdfЕтичен кодекс на училището за учебната 2022-2023.pdfМеханизъм за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2022-2023.pdfПлан за действие за ограничаване на агресията между учениците за учебната 2022-2023.pdfМерки за подобряване качеството на образованието на училището за учебната 2022-2023.pdfУчебен план на 5-7 клас за учебната 2022-2023.pdfУчебен план на 1-4 клас за учебната 2022-2023.pdfПрограма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2022-2023.pdfПрограма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022-2023.pdfСтратегия за дейността на училището (2020-2024).pdfЗащита на лични данни.pdfСедмично разписание на паралелките в Трето основно училище за първи учебен срок на учебната 2021-2022.pdf